Pewnego dnia, a dokładnie to 26.11.2018, ŠKODA AUTO a.s. (to Ci co produkują służbowe Oktawie) zgłosiła graficzny znak towarowy przestawiający, zgodnie z opisem, strzałę ze skrzydłem. Dla zainteresowanych numer zgłoszenia to 017991861. Było to zgłoszenie międzynarodowe z wyznaczeniem UE.

Sprawa wydawać by się mogła prosta. Zgłoszenie logo przez ŠKODA AUTO a.s., którego używa od kilkudziesięciu albo i więcej lat. Rejestracja znaku powinna być oczywista i nastąpić w ciągu 6 miesięcy od zgłoszenia.Jednak do zgłoszenia znaku wpłynęły dwa sprzeciwy, tego samego dnia 13.05.2019, złożone przez tego samego pełnomocnika. Jeden sprzeciw złożyła ŠKODA INVESTMENT a.s., drugi zaś ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Sprzeciw zgłoszony przez ŠKODA INVESTMENT a.s. opierał się na znaku graficznym przedstawiającym prawie identyczny znak do tego zgłoszonego przez ŠKODA AUTO a.s. Dla zainteresowanych numer zgłoszenia znaku to: 017947226. Znak ten został zgłoszony 27.08.2018 a więc przed zgłoszeniem znaku przez ŠKODA AUTO a.s. Drugi sprzeciw zgłoszony przez ŠKODA TRANSPORTATION a.s. opierał się na znakach zarejestrowanych w Czechach dla m.in lokomotyw, tramwajów, wagonów, autobusów. Informacja ta może być ważna dla wyników postępowania sprzeciwowego, ale o tym za chwilę.

Wracając do pierwszego sprzeciwu złożonego przez ŠKODA INVESTMENT a.s. to wnoszący sprzeciw wskazał na ryzyko konfuzji z uwagi na identyczność towarów i usług oraz bardzo duże podobieństwo znaków. Sprawa wydawać by się mogła przegrana dla ŠKODA AUTO a.s. Jednak Departament Sprzeciwów EUIPO odrzucił sprzeciw jako niedopuszczalny. Urząd uznał, że to ŠKODA AUTO a.s. a nie ŠKODA INVESTMENT a.s. jest pierwsza w prawie do znaku strzały ze skrzydłem. Można zastanawiać się dlaczego, skoro to ŠKODA INVESTMENT a.s. pierwsza zgłosiła znak w EUIPO. Otóż, co było istotne w tej sprawie, każdy ze znaków w swoim zgłoszeniu powołał się na prawo pierwszeństwa. Znak ŠKODA AUTO a.s. powołał się na pierwszeństwo znaku zgłoszonego w Libii w dniu 30.05.2018 zaś ŠKODA INVESTMENT a.s. na pierwszeństwo ze zgłoszenia w Czechach w dniu 24.08.2018. W tych okolicznościach to data zgłoszenia znaku przez ŠKODA AUTO a.s. była wcześniejsza niż zgłoszenie w Czechach przez ŠKODA INVESTMENT a.s. i to ŠKODA AUTO a.s. przysługiwało pierwszeństwo do rejestracji znaku.

Teraz pojawia się pytanie co to jest to pierwszeństwo. Zgodnie z art 36 ROZPORZĄDZENIA(UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej skutkiem prawa pierwszeństwa jest uznanie daty pierwszeństwa za datę dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego do celów ustalenia, które prawa posiadają pierwszeństwo. Wymogiem zastrzeżenia jest to, że musi ono nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia oraz musi być potrójna tożsamość, czyli pierwotne i późniejsze zgłoszenie muszą mieć tego samego zgłaszającego, dotyczyć tego samego znaku i tych samych towarów i usług. W sprawie sprzeciwu wniesionego przez ŠKODA INVESTMENT a.s. EUIPO uznał, że wszystkie z tych warunków zaistniały, a więc to ŠKODA AUTO a.s. była pierwsza w prawie do znaku. Warto zauważyć, że pierwszeństwo może opierać się na jakimkolwiek zgłoszeniu znaku z państwa będącego członkiem Konwencji Paryskiej. Nie ma wymogu aby zgłoszenie będące podstawą pierwszeństwa było w kraju pochodzenia zgłaszającego, czy kraju członkowskim UE.

Ciekawym jest także fakt, że ŠKODA AUTO a.s. zgłosiła znak w EUIPO na dwa dni przed upływem sześciomiesięcznego okresu, w którym można powołać się na pierwszeństwo. Można się zastanawiać co było przyczyną tego, że ŠKODA INVESTMENT a.s. wniosła sprzeciw do zgłoszenia logo przez ŠKODA AUTO a.s. Przecież na pierwszy rzut oka to ŠKODA AUTO a.s. ma prawo do logo strzały ze skrzydłem. Przyczyną ofensywnych działań (wniesienia sprzeciwu) podjętych przez ŠKODA INVESTMENT a.s. być może były sprzeciwy wniesione 14.04.2019 i 15.04.2019 przez ŠKODA AUTO a.s. Jedną z podstaw sprzeciwu jest renoma logo strzały ze skrzydłem. Moim zdaniem renoma ta zostanie udowodniona (w końcu kryterium ilościowe a nie jakościowe jest decydujące w postępowaniu przed EUIPO). Pytanie czy marketingowcy ŠKODY wykorzystają decyzję EUIPO o renomie znaku, i czy KURA na masce przestanie budzić negatywne skojarzenia?

Wracając do sprzeciwu wniesionego przez ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Postępowanie to na chwilę obecną zostało zawieszone. Ciężko wyrokować jaka będzie decyzja. Osobiście uważam, że strony podejmą próbę ugodowego rozwiązania sporu. Abstrahując od tego, ciekawy jest sposób sformułowania wykazu towarów przez ŠKODA AUTO a.s. w klasie 12. Znak został zgłoszony w tej klasie dla: pojazdy na maksymalną liczbę 9 osób i/lub o maksymalnej masie 3,5 tony oraz samochody i ich części oraz akcesoria, wszystkie ujęte w tej klasie. W oczywisty sposób przynosi to na myśl auta osobowe. Taki sposób sporządzania wykazu towarów wskazujący samochody jest jednak nietypowy. W większości przypadków wskazuje się ogólnie pojazdy do poruszania po lądzie, pojazdy mechaniczne, samochody.

Prawdopodobnie wykaz towarów został sporządzony w ten sposób by uniknąć kolizji z wcześniejszymi znakami ŠKODA TRANSPORTATION a.s. zarejestrowanymi dla lokomotyw, tramwajów, pojazdów szynowych.Ciekawe czy w przypadku kontynuowania postępowania EUIPO uzna towary wskazane w klasie 12 przez ŠKODA AUTO a.s. do lokomotyw i tramwajów dla których oznaczania zarejestrowane są wcześniejsze znaki należące do ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Kierując się praktyką Urzędu, który uznał, że samochody osobowe są identyczne do pojazdów elektrycznych oraz pojazdów w ogólności należałoby skonkludować, że i w tym przypadku towary są identyczne. Jak będzie w rzeczywistości zobaczymy.

Temat warty obserwowania przez użytkowników służbowej ŠKODY i nie tylko.